Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Trang Chủ]


 
Ðại Tạng Kinh
 
Trường Bộ Kinh
 .
Trung Bộ Kinh
  Trích giảng Trung Bộ
Tăng Chi Bộ Kinh
.
Tiểu Bộ Kinh
.
Tương Ưng Bộ Kinh
.

Bàn về bốn bộ A-hàm      Lương Khải Siêu Gs. Ðịnh Huệ dịch
Mục lục kinh tương đương giữa Trường Bộ và Trường A-hàm
Khái quát về nguồn gốc kinh A-hàm Thích Nguyên Hiền
Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và những đặc điểm của Kinh tạng Nikàya   Thích Viên Giác
 
 
  [ Trở Về ]