Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Trang chủ]

Trích giảng Trung Bộ Kinh

[*] Giới thiệu Trung Bộ Kinh. HT Thích Minh Châu
[*] Giới thiệu Trung Bộ Kinh. Bình Anson.

[*] Ðạo đức trong nếp sống của Phật tử. HT Thích Minh Châu
[*] Nghĩa chữ "Không" trong đạo Phật Nguyên thủy. HT Thích Minh Châu

Tìm hiểu Trung Bộ Kinh I (kinh số 1-50)

[*] Tìm hiểu Trung Bộ Kinh I (kinh số 1-50). HT Thích Chơn Thiện

Phần Một
Cương Yếu Của Các Pháp Môn Căn Bản 
[*] Kinh Căn Bản Pháp Môn (Kinh số 1). Tỳ kheo Bửu Hiền
[*] Kinh Căn Bản Pháp Môn (Kinh số 1). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Kinh số 2). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Thừa Tự Pháp (Kinh số 3). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm (Kinh số 4) . HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Không Uế Nhiễm (Kinh số 5). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ước Nguyện (Kinh số 6). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Đoạn Giảm (Kinh số 8). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Chánh Tri Kiến (Kinh số 9). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Niệm Xứ (Kinh số 10). HT Thích Chơn Thiện
Phần Hai
Tiếng Rống Sư Tử 
[*] Kinh Sư Tử Hống (Kinh số 11). HT Thích Chơn Thiện
[*] Đại kinh Sư Tử Hống (Kinh số 12). HT Thích Chơn Thiện
[*] Đại kinh Khổ Uẩn (Kinh số 13). HT Thích Chơn Thiện
[*] Tiểu kinh Khổ Uẩn (Kinh số 14). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Tư Lương (Kinh số 15). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Tâm Hoang Vu (Kinh số 16). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Khu Rừng (Kinh số 17). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Mật Hoàn (Kinh số 18). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Song Tầm (Kinh số 19). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh An Trú Tầm (Kinh số 20). HT Thích Chơn Thiện
Phần Ba
Các Ảnh Dụ 
[*] Kinh Ví Dụ Cái Cưa (Kinh số 21). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ví Dụ Con Rắn (Kinh số 22). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ví Dụ Con Rắn (Kinh số 22). HT Thích Minh Châu
[*] Kinh Gò Mối (Kinh số 23). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Trạm Xe (Kinh số 24). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Bẫy Mồi (Kinh số 25). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Thánh Cầu (Kinh số 26). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ngắn : Dấu Chân Voi (Kinh số 27). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dài : Dấu Chân Voi (Kinh số 28). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dài : Ví Dụ Lõi Cây (Kinh số 29). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ngắn : Ví Dụ Lõi Cây (Kinh số 30). HT Thích Chơn Thiện
Phần Bốn
Các Phẩm Song Ðôi 

[*] Kinh Ngắn : Rừng Sừng Bò (Kinh số 31). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dài : Rừng Sừng Bò (Kinh số 32). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dài : Người Chăn Bò (Kinh số 33). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ngắn: Người Chăn Bò (Kinh số 34). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ngắn: Saccaka  (Kinh số 35). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dài : Saccaka  (Kinh số 36). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ngắn : Ðoạn Tận Ái (Kinh số 37). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dài : Ðoạn Tận Ái (Kinh số 38). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dài : Xóm Ngựa (Kinh số 39). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ngắn : Xóm Ngựa (Kinh số 40). HT Thích Chơn Thiện

Phần Năm
Các Phẩm Song Ðôi (tiếp theo) 

[*] Kinh Sàleyyaka(Kinh số 41). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Sàleyyaka (Kinh số 41). Nguyên Bình
[*] Kinh Verañjaka (Kinh số 42). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dài : Phương Quảng (Kinh số 43). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ngắn: Phương Quảng (Kinh số 44). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ngắn: Pháp Hành (Kinh số 45). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dài : Pháp Hành (Kinh số 46). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Tư Sát (Kinh số 47). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Kosambì  (Kinh số 48). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh (Kinh số 49). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Hàng Ma (Kinh số 50). HT Thích Chơn Thiện

Tìm hiểu Trung Bộ Kinh II (kinh số 51-100)

[*] Tìm hiểu Trung Bộ Kinh II (kinh số 51-100). HT Thích Chơn Thiện

Phần Một
Phẩm Các Gia Chủ 
[*] Kinh  Kandaraka ( Kinh số 51) HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Bát Thành (Kinh số 52). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Hữu Học (Kinh số 53). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Potaliya (Kinh số 54). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh  Jìvaka (Kinh số 55). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Upàli (Kinh số 56). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh  Hạnh Con Chó (Kinh số 57). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Abhaya (Kinh số 58). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Nhiều Cảm Thọ (Kinh số 59). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Không Gì Chuyển Hướng (Kinh số 60). HT Thích Chơn Thiện
Phần Hai 
Phẩm Các Tỷ Kheo
[*]Kinh Giáo Giới La-Hầu-La ( Kinh số 61) HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Lớn Giáo Giới La-Hầu-La (Kinh số 62). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Nhỏ Malunkyaputta (Kinh số 63). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Lớn Màlunkyàputta (Kinh số 64). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Bhaddàli (Kinh số 65). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy (Kinh số 66). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Càtumà (Kinh số 67). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Nalakapàna (Kinh số 68). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Gulissàni (Kinh số 69). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Kitagiri (Kinh số 70). HT Thích Chơn Thiện
Phần Ba 
Phẩm kinh liên hệ các du sĩ ngoại đạo
[*] Kinh Tam Minh Vacchagotta( Kinh số 71) HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Aggivacchagotta (Kinh số 72). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh  Lớn Vacchagotta (Kinh số 73). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dìghanakha (Kinh số 74). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Màgandiya (Kinh số 75). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Sandaka (Kinh số 76). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dài Mahà-Sàkuludàyi (Kinh số 77). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Samanamandikà  (Kinh số 78). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ngắn Sakuludàyi (Kinh số 79). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Vekhanassa (Kinh số 80). HT Thích Chơn Thiện
Phần Bốn 
Phẩm kinh liên hệ các vị vua và hoàng tộc
[*] Kinh Ghatìkàra ( Kinh số 81). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ratthapàla (Kinh số 82). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Makhàdeva (Kinh số 83). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Maddurà (Kinh số 84). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Bodhiràjakumàra (Kinh số 85). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Angulimàla (Kinh số 86). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Piyajàtika (Kinh số 87). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Bhàhitika  (Kinh số 88). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dhammacetiya (Kinh số 89). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Kannakatthala (Kinh số 90). HT Thích Chơn Thiện
Phần Năm 
Phẩm liên hệ các Bà La Môn
[*] Kinh Brahmàyu ( Kinh số 91 ) . HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Sela ( Kinh số 92 ) . HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Assalàyana ( Kinh số 93 ) . HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ghotamukha ( Kinh số 94 ) . HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Canki ( Kinh số 95) . HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Esukàrì ( Kinh số 96 ) . HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dhànanjàni ( Kinh số 97 ) . HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Vàsettha ( Kinh số 98 ) . HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Subha ( Kinh số 99 ) . HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Sangàrava ( Kinh số 100 ) . HT Thích Chơn Thiện
Tìm hiểu Trung Bộ Kinh III (kinh số 101-152)

[*] Tìm hiểu Trung Bộ Kinh III (kinh số 101-152). HT Thích Chơn Thiện

Phần Một
Thị Trấn Sakka ( thuộc dòng dõi họ Thích )
[*] Kinh  Devadaha ( Kinh số 101) HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Năm, Ba (Kinh số 102). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Như Thế Nào (Kinh số 103). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Làng Sàma (Kinh số 104). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh  Sunakkhata (Kinh số 105). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Bất Động Lợi Ích (Kinh số 106). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh  Gonaka Mogallàna (Kinh số 107). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Gopaka Mogallàna (Kinh số 108). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dài Mãn Nguyệt (Kinh số 109). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ngắn Mạn Nguyệt (Kinh số 110). HT Thích Chơn Thiện
[*] Lý Duyên khởi (Kinh số 115). HT Thích Thanh Từ
[*] Kinh Thiên sứ (Kinh số 130). HT Thích Thanh Từ

[ Trở Về  ]
last updated: 20-12-2005